قیمت

قیمت

زیر درخت کنار مسجد نشسته  بودم و خواهر و برادرهایم در حیاط مسجد بازی میکردند و دور هم میدویدند مانده بودم چطور بدون اینکه غذایی خورده باشیم نیروی راه رفتن دارند سه روز بود که هیچ غذای حسابی نخورده بودیم

ابهام

ابهام

یک ماهی می‌شدکه پاییز آمده و خود را مهمان شهرمان کرده بود  سر و صدای بیرون ازخانه بیدارم کرد و در رختخواب غلت میخوردم برخاستم و از تراس کوچه را نگاه کردم پیرزن همسایه که  زنی متمول و تنها بود

راهکارهایی برای تمرین موثر در نوشتن

راهکارهایی برای تمرین موثر در نوشتن

اصولا هر کاری که نوعی مهارت محسوب  میشود باید تمرین و ممارست در آن باشد اما تمرین  موثر  شما میتوانید ساعتهای زیادی را به تمرین در زمینه ای بپردازید اما اگر آن تمرین از روی آگاهی و مطالعه نباشد دستاوردی

تقدیر

عکس کهنه و پوسیده را درنور گرفت ورق کاهی جلوی چشمانش به رقص آمده بود تکانهای شدید دستش هوا را شکاف میداد انگار لرزش مچ به همه دست و بدنش سرایت کرده بود دستش را روی میز گذاشت عکس کاهی

اعدام

بی‌رمق بود هر لحظه به خودش نهیب می‌زد بس کن پسر ، خودتو نباز اما انگار نمی‌توانست قدم از قدم بردارد دمپایی‌های کهنه قهوه ای به  پایش بزرگ می‌زد و بلوز و شلوار طوسی  گلدارش به تنش زار می‌زد همیشه

آشنا

آشنا

در دلم گفتم چقدر آشناست  صورتش را با چادر پوشانده بود و خیلی حرف نمی‌زد از دماغی که از چادر بیرون بود حس کردم قبلا او را دیده ام، اما کجا نمی‌دانم .اندام ترکه ای و نازکش را زیر چادر