راهکارهایی برای تمرین موثر در نوشتن

راهکارهایی برای تمرین موثر در نوشتن

اصولا هر کاری که نوعی مهارت محسوب  میشود باید تمرین و ممارست در آن باشد اما تمرین  موثر  شما میتوانید ساعتهای زیادی را به تمرین در زمینه ای بپردازید اما اگر آن تمرین از روی آگاهی و مطالعه نباشد دستاوردی

تقدیر

عکس کهنه و پوسیده را درنور گرفت ورق کاهی جلوی چشمانش به رقص آمده بود تکانهای شدید دستش هوا را شکاف میداد انگار لرزش مچ به همه دست و بدنش سرایت کرده بود دستش را روی میز گذاشت عکس کاهی

اعدام

بی‌رمق بود هر لحظه به خودش نهیب می‌زد بس کن پسر ، خودتو نباز اما انگار نمی‌توانست قدم از قدم بردارد دمپایی‌های کهنه قهوه ای به  پایش بزرگ می‌زد و بلوز و شلوار طوسی  گلدارش به تنش زار می‌زد همیشه

آشنا

آشنا

در دلم گفتم چقدر آشناست  صورتش را با چادر پوشانده بود و خیلی حرف نمی‌زد از دماغی که از چادر بیرون بود حس کردم قبلا او را دیده ام، اما کجا نمی‌دانم .اندام ترکه ای و نازکش را زیر چادر

شوخی….

شوخی….

از صبح که از خواب بیدار شده بود دنیا دور سرش می‌چرخید هیچ حس و حال نداشت یک‌هفته ای بود که هر چه می‌خورد بالا می‌آورد  قهوه تلخی نوشید و سیگارش را توی بالکن به هوا فرستاد  این هفته پایش